Lista szkoleń 2020

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH
– PUŁAPKA DLA KAŻDEGO PODATNIKA

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce i Miesięcznik „Domy Spółdzielcze” 8 kwietnia 2020 roku zapraszają na kolejne spotkanie z prof. dr hab. Witoldem Modzelewskim. Program szkolenia do pobrania w „SZCZEGÓŁACH SZKOLENIA”.

08 kwietnia 2020 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020 r. w Sali im. Stanisława Staszica mieszczącej się w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72, w Warszawie. Rozpoczęcie spotkania – godz. 10.00, zakończenie ok. 14.00-14.30.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne raportowania.
– transpozycja dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych
– Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) wprowadzająca nowy obowiązek

2. Definicja schematu podatkowego. Kiedy powstaje obowiązek ujawnienia schematu podatkowego ?
– Praktyczne przykłady zastosowania „schematów podatkowych”;
– Czy każdy „schemat podatkowy” będzie podlegał zgłoszeniu?
– Definicja „uzgodnienia”;
– Definicja „korzyści podatkowej”;

3. Zakres podmiotowy obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
– Definicja „promotora”;
– Definicja „korzystającego”;
– Definicja „wspomagającego”;

4. Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS.
– Czynności raportowania;
– Termin raportowania;
– Problematyka tajemnicy zawodowej promotora;
– Treść raportowanego schematu podatkowego;
5. Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
– Odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie;
– Kary za brak raportowania;

6. Szczegółowe omówienie okresów z które należy raportować schematy podatkowe

Szkolenie poprowadzi - PROF. DR HAB. WITOLD MODZELEWSKI - Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992 1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej  i ustawy o doradztwie podatkowym  oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy (00001) oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Ceniony i doświadczony wykładowca.

Szczegóły szkolenia

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia:
(wersja *doc) lub (wersja *pdf)

 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
W ŚWIETLE AKTUALNEGO ORZECZNICTWA

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce wraz z redakcją miesięcznika „Domy Spółdzielcze” w dniu 13 marca br. organizują szkolenie z radcą prawnym Grzegorzem Abramkiem. Program szkolenia do pobrania w „SZCZEGÓŁACH SZKOLENIA”.

13 marca 2020 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 MARCA 2020 r. w Sali im. Stanisława Staszica w Pałacu Staszica (budynek za pomnikiem Mikołaja Kopernika) przy ulicy Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Rozpoczęcie spotkania – godz. 10.00. zakończenie ok. 14.00-14.30

PROGRAM SZKOLENIA

1. Spółdzielnia a wspólnoty mieszkaniowe powstające w trybie art. 24[1] i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem zasad rozliczeń.

zarząd powierzony spółdzielni – zakres
– czynności zwykłego zarządu,
– czynności przekraczające zwykły zarząd,
– dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wątpliwości po uchwałach NSA.

powstanie wspólnoty mieszkaniowej,
– zebranie właścicieli, sposób zwołania, termin, treść i forma uchwały,
– zakres stosowania przepisów ustawy o własności lokali, pełnomocnictwa,
– kwestionowanie uchwały na drodze sądowej przez spółdzielnię, skutki uchybień
formalnych,
– wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa, powrót do reżimu spółdzielczego,
– wspólnota mieszkaniowa w nowych inwestycjach,
– zmiana zarządcy,
– prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

zarząd umowny,

prawa spółdzielni jako właściciela lokali niewyodrębnionych,

rozliczenie nieruchomości i funduszu remontowego ze spółdzielnią na datę
  powstania wspólnoty mieszkaniowej,

wspólnota a członkostwo w spółdzielni,

zobowiązania, w tym kredytowe, a powstawanie wspólnot mieszkaniowych,

rozliczenia z tytułu wydatków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem
  nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego
  korzystania.

2.  Dostęp członków do dokumentów,
a.  Odmowa udostępnienia i jej podstawy,
b.  Odpowiedzialność za nieudostępnienie dokumentów,
c.  Regulacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a RODO,

3.  Spółdzielcze prawo do lokalu,
a.  Wygaśnięcie prawa po nowelizacji,
b.  Zasady zbywania lokalu,
c.  Rozliczenie z uprawnionym, konsekwencje wyroku TK,
d.  Roszczenia osób bliskich,
e.  Spłata zadłużenia po wygaśnięciu prawa do lokalu.

4.  Aktualne orzecznictwo

Szkolenie poprowadzi - GRZEGORZ ABRAMEK - Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa UMCS. Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Autor licznych publikacji prasowych dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej. Ceniony i doświadczony wykładowca.

Szczegóły szkolenia

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia:
(wersja *doc) lub (wersja *pdf)